Author Topic: ~ ~ * Virahava * ~ ~  (Read 12779 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline doka

 • Your Best Buddy
 • ෆැන්ටසි රාළ FNLeader
 • *****
 • Posts: 519
 • Gender: Male
 • ThE RoLlinG StoNe GatHer nO moSs
  • Sihina_Mitiyawatha
~ ~ * Virahava * ~ ~
« on: January 10, 2008, 12:27:45 PM »
Advertisement
« Last Edit: January 11, 2008, 09:21:00 AM by doka »

Offline Cleo.

 • The QueEn oF KiNgS --;--;--<@
 • ෆැන්ටසි රාළ FNLeader
 • *****
 • Posts: 1063
 • Gender: Female
 • Aadaraya,, ---->> E Mage Aagamai
  • හද බිඳි සර..
Re: ~ ~ * Virahava * ~ ~
« Reply #1 on: January 11, 2008, 08:40:34 AM »
Doka
Meke Podi Awulak Penenawa..
Chk ur PM's Mali  8)

Offline Bo

 • ලොකු ලමයි LokuLamai
 • ****
 • Posts: 331
Re: ~ ~ * Virahava * ~ ~
« Reply #2 on: January 11, 2008, 11:48:49 PM »
qEk\br sAsQq\{Qyk\, kvQyt ng` a#wQ an\qm pYXAsnWyyQ
pQYyyn\@gn\ @vn\vWm qEkkQ, vQtQn\ vQt a@p\ qQvQyt a#wOl\vW ovEn\ qEk\ @qn ek Itw\ vd` qEkk\ @n`@vq
@d`k` m@l\ qQgtm lQyn\n,


Offline doka

 • Your Best Buddy
 • ෆැන්ටසි රාළ FNLeader
 • *****
 • Posts: 519
 • Gender: Male
 • ThE RoLlinG StoNe GatHer nO moSs
  • Sihina_Mitiyawatha
Re: ~ ~ * Virahava * ~ ~
« Reply #3 on: January 14, 2008, 08:34:35 AM »

Offline doka

 • Your Best Buddy
 • ෆැන්ටසි රාළ FNLeader
 • *****
 • Posts: 519
 • Gender: Male
 • ThE RoLlinG StoNe GatHer nO moSs
  • Sihina_Mitiyawatha
Re: ~ ~ * Virahava * ~ ~
« Reply #4 on: January 24, 2008, 08:42:58 AM »
« Last Edit: January 24, 2008, 08:51:15 AM by doka »

Offline HoyDen

 • ---------> Áll ìžżź Ŵēll
 • ලොකු ලමයි LokuLamai
 • ****
 • Posts: 251
 • Gender: Female
 • PăŇĉĤėĒ
Re: ~ ~ * Virahava * ~ ~
« Reply #5 on: January 27, 2008, 08:07:56 AM »
uwOr uwOr` g#lR @s@n~ k[
v`n~ qmn~ntw~ klQ@yn~
sQ@w~ m`v` kwrk~
nE@B| pQtEp$@mn~...

@n`sln~ ek~ k[EU bQ[k~
@n`sln~ ek~ sQn` @p`qk~
@n`@q`dn~ ek~ vqnk~
@n`pwn~ ek~ p#wOmk~
@n`@s`yn~ wvw~ m` wwO

nEBt @n`wrm|
m@g~ mwk@y~
mA sLkENk~ vn~ntvw~
mQy gQy awWwyk
@svn#l~lk~ vw~ v#@tn~nt
@n`pwmQ,
yLQ kQsQq`k...

qy`br @d`k`,,,

@m| kvQ pq @g`d`k~ hQwt q#nEN`,,,

sEx p#wOm| obt m@gn~,,,
wvw~ @mvn~ h#MWm|br nQr\m`N awr rF@[n~nt :)

Offline Kyo

 • ලොකු ලමයි LokuLamai
 • ****
 • Posts: 218
 • Gender: Male
 • I'm Not The Best, But I'm Not Like The Rest
Re: ~ ~ * Virahava * ~ ~
« Reply #6 on: January 27, 2008, 08:26:56 PM »

   @qmskt lA u@nmE
   @pm| k@lmQ hqvwQn\
   @vn\v gQymEw\ gwQn\
   e'q` e' b#qEnE @pm
   hqvwQn\ m` b#qwbyQ obt
   pQnk\ @q` pvk\ @q` @n`qnQmQ
   @p\Ym@y\ anEhsQn\
   mwO wnQvn bv q#nW
   hqvw @vlWyyQ qEkQn\
Offline ~ Nisha ~

 • මද්දුමයෝ Maddumayo
 • ***
 • Posts: 137
 • Life's simple pleasure makes each day special
Re: ~ ~ * Virahava * ~ ~
« Reply #7 on: January 30, 2008, 05:48:13 AM »
@qmsk @p~Ymy...........
          qQn swQ m`s @gvQ gQy mEw~ @m@ls
          hqvw p`rvn sEsEm| a#w wv e@ls
          @qdE e~ @pm| kw`
          mEsE vE pvn~ @r`q
          q#vtQ sQ@y`lgm
          qv`lyQ gQln~ hq
          @vn\v gQymEw~ ap
          qErs~ @k`t aq @m@ls
          @ht qQ@n~ h#kQ @v|q
          ek~ vn~n p#wS @ls
          b#qEnE @pm gSlQ krn~ hq wSl nEB nmt aq
          wnQ @vmQ sq` kl~ @n`e~ nm| evn~ qQn
                                                                  @p\Ym@y\ anEhs.........

<a href="http://apps.rockyou.com/text-viewer.swf?instanceid=17344037&amp;givenText=%7E%20Nisha%20%7E&amp;givenFont=text-font_kings&amp;style=Rings&amp;bStyle=No%35Effect&amp;bSize=0&amp;tRot=0&amp;sAlpha=50&amp;sSize=2&amp;tSize=87&amp;tSpace=0&amp;tBlur=2&amp;tBevel=0&amp;tGlow=50&amp;c1=1488498" target="_blank" class="new_win">http://apps.rockyou.com/text-viewer.swf?instanceid=17344037&amp;givenText=%7E%20Nisha%20%7E&amp;givenFont=text-font_kings&amp;style=Rings&amp;bStyle=No%35Effect&amp;bSize=0&amp;tRot=0&amp;sAlpha=50&amp;sSize=2&amp;tSize=87&amp;tSpace=0&amp;tBlur=2&amp;tBevel=0&amp;tGlow=50&amp;c1=1488498</a>

Offline Kyo

 • ලොකු ලමයි LokuLamai
 • ****
 • Posts: 218
 • Gender: Male
 • I'm Not The Best, But I'm Not Like The Rest
Re: ~ ~ * Virahava * ~ ~
« Reply #8 on: January 30, 2008, 09:20:01 PM »
  @s`qEr# e' mwkyn\ n#@gw\qW sQwt   m`
  n#gW a` sQn` rFl\ @k`@h gQ@y\ m`    qm`
  ahQmQ vR @pm g#nm sQw sQw` hd     hd`
  bl` sQtQ@nmQ ob ylQw\ eyQ @vwt     m`

  q#@nn mEw\ ob ylQw\ @n` en bv m` @vwt
  @n`h#k qQvQ @gvn\nt n#wQv kQsQvw\  @htt
  ur#m vR kqElE gg gl` @g`s\ o@b      lgt
  nQv`lEv m#nvQ gQnQ @gn q#@vn o@b   qQvQy


Offline ~ Nisha ~

 • මද්දුමයෝ Maddumayo
 • ***
 • Posts: 137
 • Life's simple pleasure makes each day special
Re: ~ ~ * Virahava * ~ ~
« Reply #9 on: January 31, 2008, 08:03:57 AM »
@s`[Er# mwky……........

          k`l@y~ v#lQ wl` pQyBE@v| @n`q#nQm
          mwk@y~ pQtE awr
          rqvl` nE@B sQnh mEv mdl
          mwkyn~ wv wvw~
          hdv` gQln~ sQw
          @v@hs krvyQ m`
          @n`nQq` hdn @nw

          gQm|h`n sElMkt
          asE vE@n~ a#yQ @m@ls
          @n`m#wQ @ls @ww~ bv
          ur` bW ap r#hQr# r#qE @ls
          vsn~@w~ kSsEm| @p`dQ
          pRqQn` @ht qvs
          bl` imQ @nw~ ay`
          pQs qm` nE@B| k[EU gM
          phn~ krn~nt
          nE@B| @ht qQn qQvQy
                                         vsw~ p#wSm........
 

<a href="http://apps.rockyou.com/text-viewer.swf?instanceid=17344037&amp;givenText=%7E%20Nisha%20%7E&amp;givenFont=text-font_kings&amp;style=Rings&amp;bStyle=No%35Effect&amp;bSize=0&amp;tRot=0&amp;sAlpha=50&amp;sSize=2&amp;tSize=87&amp;tSpace=0&amp;tBlur=2&amp;tBevel=0&amp;tGlow=50&amp;c1=1488498" target="_blank" class="new_win">http://apps.rockyou.com/text-viewer.swf?instanceid=17344037&amp;givenText=%7E%20Nisha%20%7E&amp;givenFont=text-font_kings&amp;style=Rings&amp;bStyle=No%35Effect&amp;bSize=0&amp;tRot=0&amp;sAlpha=50&amp;sSize=2&amp;tSize=87&amp;tSpace=0&amp;tBlur=2&amp;tBevel=0&amp;tGlow=50&amp;c1=1488498</a>

Offline Kyo

 • ලොකු ලමයි LokuLamai
 • ****
 • Posts: 218
 • Gender: Male
 • I'm Not The Best, But I'm Not Like The Rest
Re: ~ ~ * Virahava * ~ ~
« Reply #10 on: February 01, 2008, 07:30:42 AM »

  vsn\w@y p#wOmk\v
  hq rFqEnE o@b sEvq
  mwk@y\ v#lQwl`
  awr s#gvEnQ @n`@vq
  pQ@pn\nt @n`qW e'
  kOsEm| @p`dQ m@g @l`vt
  vsn\wt @gvW @g`s\
  gQm|h`@n uq`vQy..

  obyQ e' vsn\wy
  m@g @l`vt ylQ @n` en
  gQm|h`@n sELn\ rFl\
  @vl`@gn m@g qQvQy..
  vQyl` qm` m`
  hq rFqEnE @wwmny
  glk\ vQy hq m@g\
  kQsQqE h#gOmk\ @n` enthinethi

 • Guest
Re: ~ ~ * Virahava * ~ ~
« Reply #11 on: February 03, 2008, 05:30:53 PM »

Offline Kamal Jaya

 • ලොකු ලමයි LokuLamai
 • ****
 • Posts: 214
 • Gender: Male
Re: ~ ~ * Virahava * ~ ~
« Reply #12 on: February 07, 2008, 05:43:37 AM »

thinethi

 • Guest
Re: ~ ~ * Virahava * ~ ~
« Reply #13 on: February 07, 2008, 02:51:36 PM »
a`qry hWnyk~ wrmt
mt nQn~q l#bE@n n$..........
ar a$w @p~n k[E vLl~l
mWqEm| p`LmkQn~ y` @vl`
a@p sQww~ e~ v@g nm|
kvEq @g`d nMn~@n?
obyQ m`yQ aw@r
a`qr @q~qEnE p`Lm………………………..
                      wQ@nwQ

Offline Kyo

 • ලොකු ලමයි LokuLamai
 • ****
 • Posts: 218
 • Gender: Male
 • I'm Not The Best, But I'm Not Like The Rest
Re: ~ ~ * Virahava * ~ ~
« Reply #14 on: February 07, 2008, 11:40:37 PM »
  sQhQn\ pQnQ bQqE v#@tn
  hQmQqQrQ uq$vnk
  hQr# n#gW en vQ@tk
  mWqEm| vl` awr
  ;d| vr\N\ @r\K`
  y`kryQ kqE XQkr


Offline doka

 • Your Best Buddy
 • ෆැන්ටසි රාළ FNLeader
 • *****
 • Posts: 519
 • Gender: Male
 • ThE RoLlinG StoNe GatHer nO moSs
  • Sihina_Mitiyawatha
Re: ~ ~ * Virahava * ~ ~
« Reply #15 on: February 08, 2008, 09:00:00 AM »

Offline ~ Nisha ~

 • මද්දුමයෝ Maddumayo
 • ***
 • Posts: 137
 • Life's simple pleasure makes each day special
Re: ~ ~ * Virahava * ~ ~
« Reply #16 on: February 28, 2008, 09:18:43 AM »

  vsn\w@y p#wOmk\v
  hq rFqEnE o@b sEvq
  mwk@y\ v#lQwl`
  awr s#gvEnQ @n`@vq
  pQ@pn\nt @n`qW e'
  kOsEm| @p`dQ m@g @l`vt
  vsn\wt @gvW @g`s\
  gQm|h`@n uq`vQy..

  obyQ e' vsn\wy
  m@g @l`vt ylQ @n` en
  gQm|h`@n sELn\ rFl\
  @vl`@gn m@g qQvQy..
  vQyl` qm` m`
  hq rFqEnE @wwmny
  glk\ vQy hq m@g\
  kQsQqE h#gOmk\ @n` en
gQm|h`n sELn~ rFl~
a#yQ @m@ls r#qE vE@n~
vQyl` qmn~nt
ob h@q~ @wwmny
@pr qQn o@bn~ lq
hsrFl~l @mm` @vw
o@bn~ lq srqmk~
@lsQn~ q#n~ q#@n~ mt

aq qQn ob mE@v|
n#@gn e~ hsrFl~l
m` nQs` @n`vn bv
v#thEn` @mm` ht
sQhQnyk~ @lsQn~ ob
p`@vl` qEr a$w
m@gn~ @b`@h` qEr bv
h#gSmk~ q#@n~ mt......


<a href="http://apps.rockyou.com/text-viewer.swf?instanceid=17344037&amp;givenText=%7E%20Nisha%20%7E&amp;givenFont=text-font_kings&amp;style=Rings&amp;bStyle=No%35Effect&amp;bSize=0&amp;tRot=0&amp;sAlpha=50&amp;sSize=2&amp;tSize=87&amp;tSpace=0&amp;tBlur=2&amp;tBevel=0&amp;tGlow=50&amp;c1=1488498" target="_blank" class="new_win">http://apps.rockyou.com/text-viewer.swf?instanceid=17344037&amp;givenText=%7E%20Nisha%20%7E&amp;givenFont=text-font_kings&amp;style=Rings&amp;bStyle=No%35Effect&amp;bSize=0&amp;tRot=0&amp;sAlpha=50&amp;sSize=2&amp;tSize=87&amp;tSpace=0&amp;tBlur=2&amp;tBevel=0&amp;tGlow=50&amp;c1=1488498</a>

Offline Kyo

 • ලොකු ලමයි LokuLamai
 • ****
 • Posts: 218
 • Gender: Male
 • I'm Not The Best, But I'm Not Like The Rest
Re: ~ ~ * Virahava * ~ ~
« Reply #17 on: March 09, 2008, 09:54:56 AM »


hdn\nt @n`h#k\@kn\...

           m#vE e' @s`qEr# vR
           sQhQn m`LQg m@g\
           bQqW sEnE vQsEnE vW
           gQy` ob gQy qQ@n\
           hdn\nt @n`h#k n$
           kqElE m@g @q ny@n\
           @q@nw\ abQys wQbEnE
           m@g sQhQn @b`q vE@n\

           sgv @gn kqElE bQqE
           sQn`@smQ @l`vm @vw
           aq @gvn h#tQ mQsk
           sQwn\ n$ @htk\ g#n
           ml\ k#kOlE aq
           pQbQ@qn` m` mEvg
           ur#m n$ an\ ayt
           @s`b`qm| mvt mQsOffline doka

 • Your Best Buddy
 • ෆැන්ටසි රාළ FNLeader
 • *****
 • Posts: 519
 • Gender: Male
 • ThE RoLlinG StoNe GatHer nO moSs
  • Sihina_Mitiyawatha
Re: ~ ~ * Virahava * ~ ~
« Reply #18 on: March 12, 2008, 09:07:26 AM »

Offline doka

 • Your Best Buddy
 • ෆැන්ටසි රාළ FNLeader
 • *****
 • Posts: 519
 • Gender: Male
 • ThE RoLlinG StoNe GatHer nO moSs
  • Sihina_Mitiyawatha
Re: ~ ~ * Virahava * ~ ~
« Reply #19 on: March 18, 2008, 08:58:19 AM »