Sinhala News Online - Sinhalaya.Com
 04 December 2016 08:29 pm

(download sinhala font)

HOME  |  ENGLISH NEWS  |  FANTASY NIMNAYA  |  CHAT  |  සිංහල යුනිකෝඩ් සංස්කරණය |  WEB HOSTING

 News Index

psEgQy pEvw\ @svWm
- -

q#n\ o@b| @vb| advQytw\
pEvw\ @n`mQ@l\ m..!


aq sQAhly` pEvw\ sQrs\wl
 
- sQrQ@k`w iqQrQpQt sw&gYhyt v`rN nQ@y`~gyk~
17 August 2011 08:19 pm
sQAhly` pEvw~ e~jn~sQy:
ek~sw~ j`wQk pk~;@y~ n`ykw~v@yn~ ivw~ vn @ls vQpk~; n`yk rnQl~ vQkYmsQAh mhw`t blkrmQn~ ej`p@y~ n`ykw~v @vnsk~ il~l` sjQw~ pQl sh ehQ a`{`rkr#@v`~ aq svs @k`LB vQh`r mh @q~vQ uq&`ny iqQrQpQt uq~@G`~;Nyk @yqEn`h. @m| uq~@G`~;Ny sjQw~ @pY~mq`s mhw`t amwrv rAjQw~ mq~qEm bN~d`r, @r`~sQ @s~n`n`yk, sEjWv @s~nsQAh, wlw` awO@k`~r`l @mn~m bEq~{Qk pwQrN yn p`r~lQ@m|n~wO mn~wYWvr#q shx`gQ vW sQtQnE qk~nt l#bQNQ.
 
17 August 2011 08:58 am
sQAhly` pEvw~ e~jn~sQy:
@s_qQ ar`bQ@y~ g^h @s~v@y~ @yqW sQtQyqW bQLQ[Qyk@g~ mrNyk~ sm|bn~{@yn~ @c`~qn` l#b mrN qN~dny nQym vR rQs`n` nfWk~ q#rQyv v&`j blpw~ sks` vQ@qs~gw kl e~jn~sQkr#vn~ @gn~ a@yk~ rhs~ @p`lQsQy vQsQn~ aw~ adAgOvt @gn wQ@bnv`.
 
15 August 2011 09:55 pm
sQAhly` pEvw~ e~jn~sQy:
p`rQ@x`~gQkyQn~t in~{n nQkOw~ krn s$m vQ@tkqWm in~{n pQrvEm| hl~ mgQn~ e~ s[h` bQl~ pwk~ nQkOw~ kQrWm anQv`r~y kQrWm s[h` avX& pQyvr gn~n` @ls KnQj @wl~ kr~m`n~w am`w& sEsQl~ @pY~mjyn~w mhw` lAk` KnQj @wl~ sAs~}`@v| sx`pwQ h#rW jyvr~{n mhw`t q#nEm| qW wQ@bn bv s#lyQ.
 
15 August 2011 02:34 pm
sQAhly` pEvw~ e~jn~sQy:
r} v`hn pqvn~nn~ sh r}@y~ iqQrQps asE@n~ gmn~ krn~nn~ a`sn ptQ p#L[Wm lbn ok~@w`~br~ ms 1 vnq` sQt anQv`r~y kQrWmt pYv`hn am`w&AXy wWrNy @k`t wQ@bnv`. @m| s[h` avX& nWwQ @ktEm|pw~ q#ntmw~ sks` avsn~.
 
13 August 2011 07:12 pm
sQAhly` pEvw~ e~jn~sQy:
g^h @s~vQk`vk~ @s_qQ ar`bQ@y~ @s~v@y~ @yqW sQtQyqW bQLQ[Qyk~ G`wny kl bvt @c`~qn` l#b @s_qQ us`vQ@yn~ mrN qN~dny nQym vR rQs`n` nfWk~ q#rQy @b|r` g#nWmt a{QkrN am`w&AXy sh vQ@q~X rFkQy` pYvr~{n am`w&AXy ek~v wvqErtw~ ktyEwO krmQn~ pvwQn bv aq`l am`w&AX a`rAcQ m`r~g pvsnv`.
 
12 August 2011 10:19 am
sQAhly` pEvw~ e~jn~sQy:
avX& o|n$m vQ@tkqW an~wr~j`wQk vX@yn~ uprQm sh`y XYW lAk`vt lb`qWmt @mn~m, @qrt awr q~vWp`r~XvQk sb[w` vr~{ny krgnQmQn~ sEhqv ktyEwO kQrWmt wm rjy k#pvn bv cWn agm#wQ @vn~ jQy`b`@v`~ mhw` XYW lAk` jnpwQ mhQn~q r`jpk~; mhw` hmE@v| pYk`X @k`t wQ@bnv`.
 
11 August 2011 09:30 pm
sQAhly` pEvw~ e~jn~sQy:
yEq hmEq`@v| nv m`{& pYk`Xkvry` @ls bYQ@g~dQyr~ nQh`l~ hpEa`rc|cQ mhw` I@y~ (10 vnq`) v#d x`rgw~@w~ y. hQtpE yEq hmEq` m`{& pYk`Xk uxy m#qvl mhw` a`rk~;k up`{Qy h#q$rWmt vQ@q~Xgw vWmt nQymQw b#vQn~ @mm pw~ kQrWm sQqEkrnE l#b wQ@b|.
 
- a[ bQhQrQ bl{`rWn~ smg atms~}`n`{QpwQ hQmQynEw~ mr nQn~@q~..
10 August 2011 01:23 am
sQAhly` pEvw~ e~jn~sQy:
anEr`{pEr pRj` ngr@y~ jy XYW mh` @b`~{Wn~ vhn~@s~ sh qk~;QN s~}Rpy awr m$wkqW iw` rhsQgwv iqQkrn lq mEs~lQm| pl~lQyk~, pRj` xSmQ nvWkrN ktyEwO vl @yqW sQtQ a`rk~;k hmEq`vn~t hmEvW a#w. anEr`{pEry avt mEs~lQm|vr#n~ iw` rhsQgwv wv a`gmQk ktyEwO s[h` x`vQw` kr a#wQ @mm mEs~lQm| pl~lQy pYm`N@yn~ kOd` bvw~, anEr`{pEry pRj` xSmQ@y~ l[E k#l$vk pQhQtQ bvw~, @vnw~ mEs~lQm| pl~lQ vl @mn~ Xb|q vQk`Xn yn~wY x`vQw` @n`krn bvw~ p#v@s~. nmEw~ pYX~ny ey @n`@v|.
 
- jyllQw`t @g`~T`xy@gn~ avv`qyk~
09 August 2011 09:56 am
sQAhly` pEvw~ e~jn~sQy:
"XYW lAk`vt e@rhQv a`r~}Qk sm|b`{k @gn en~nt wmQl~n`dE mh a#mwQvrQy, jyllQw` mhw~mQy kYQy` krn~@n~ @q~Xp`ln v`sQ wk`. a#yt XYW l`AkQk @qmL jnw`v g#n k#k~kOmk~ wQ@b|nm| pLmE@vn~ a#y klyEwOv a#w~@w~ XYW l`AkQk @qmL {Wvr pYj`v {Wvr ktyEwO sQqEkrn mEhEqE pY@q~X vlt in~qWy {WvryQn~ p#mQNWm v#l#k~vWmyQ. h#@m`~m kw` krn~@n~ XYW lAk`@v| @qmL jnw`v g#n. nmEw~ klyEwO vn~@n~ sms~w @qmL pYj`v@g~m sEx sQq~{Qy wk` ktyEwO kQrWmyQ." a`rk~;k @l~km| gr# @g`~T`xy r`jpk~; mhw` @m@s~ wmQl~n`dE mha#mwQvrQyt "@qhQ k#pE@v|" in~qWy "@hd|lyQn~s~ tE@d|" pEvw~pwt sm|mEK s`kc|C`vk~ lb`@qmQn~.
 
08 August 2011 09:12 am
sQAhly` pEvw~ e~jn~sQy:
a#mrQk`nE pYh`rk @jt| y`n` kQhQpyk~ XYW lAk` gOvn~ kl`pyt anvsr@yn~ pQvQsWm pQLQb[v prWk~;N ktyEwO sQvQl~ gOvn~ @s~v` a{Qk`rQy vQsQn~ sQqEkrn bv v`r~w` vnv`. a#@mrQk`nE pYh`rk gOvn~ @jt| y`n` @mrt gOvn~ kl`pyt pQvQsWm XYW lAk` gOvn~ hmEq`v vQsQn~ nQrWk~;Ny @k`t wQbE@n~ psEgQy swQ@y~qWyQ.
 
06 August 2011 06:26 pm
sQAhly` pEvw~ e~jn~sQy:
wmQl~n`dEv wOl XYW l`AkQk sAc`rkyQn~ s[h` spy` a#wQ a`rk~;k vQ{Q vQ{`n wr kQrWmt em pY`n~w@y~ a`rk~;k aAX pQyvr @gn a#wQ bv in~qWy m`{& v`r~w` pvsnv`. qBqQv vn~qn`@v| y`mt in~qQy`vt @g`s~ sQtQ XYW l`AkQk vn~qn`kr#vn~ pQrQsk~ wmQln`dE@v| pEr#svk~km| h` @pr#m|bEr~ pY@q~Xyn~ hQqW wmQl~n`dE @k`tQ hQwv`qWn~@g~ pYh`r vlt lk~vWmyQ @myt a`sn~nwm @h~wOv.
 
05 August 2011 10:54 pm
sQAhly` pEvw~ e~jn~sQy:
g#b| @gl pQLQk` v#l[W@m| v#dQ avq`nmk~ XYW l`AkQk k`n~w`vn~ @vw pvwQn bvq, em avq`nm wvqErtw~ vr~{ny @vmQn~ pvwQn bv q @s_K& am`w&AXy nQ@v|qny krnv`. vsrkt g#b| @gl pQlQk` @r`~gW k`n~w`vn~ 800w~ 900w~ awr pQrQsk~ v`r~w`vn awr eyQn~ bhEwry vys avEr#qE 30w~ 65w~ awr ay bvyQ s[hn~ vn~@n~.
 
05 August 2011 11:51 am
sQAhly` pEvw~ e~jn~sQy:
a@p`s uss~ @pl vQx`gy smw~ vn sQsE pYwQXwy v#dQ kQrW@m| armENQn~ qQyw~ @kr#NE q~vQwQyQk p`s#l~ qhsk~ sAvr~{ny kQrW@m| v&`p^wQyt amwrv, yE@ns~@k`~ sAvQ{`n@y~ sh@y`~gy a#wQv pY`}mQk p`s#l~ 6000k~ q sAvr~{ny kQrW@m| v&`p^wQyk~ a`rm|x kr a#wQ bv a{&`pn a#mwQ bn~qEl gONvr~{n mhw` upEt` qk~vmQn~ rj@y~ nQl @vb| advQy v`r~w` krnv`.
 
04 August 2011 05:11 pm
sQAhly` pEvw~ e~jn~sQy:
2011 vs@r~ a@p`s uss~ @pL vQx`gy lbn 8 vnq` a#rBWmt nQymQw awr, rjy sh rjy anEmw sQyU p`s#l~ vl @qvn v`ry aqQn~ avsn~ vEn`. a@p`s uss~ @pL a#gyWm| ktyEwO s[h` @vn~ kl p`s#l~ h#r a@nk~ sQyU p`s#l~ lbn s#p~w#m|br~ ms 5 vnq` @wvn v`ry s[h` vQv^w vn bv a{&`pn am`w&AXy nQ@v|qny krnv`.
 
04 August 2011 09:10 am
sQAhly` pEvw~ e~jn~sQy:
@n`@yk~ prQp`lnmy g#tU nQs` vQ@X~; @k`ms`rQs~vr@ykO yt@w~ p`lny vEnE @k`LB mh ngr sx`v n#vww~ m#wQvrNyk~ p#v#w~vWmt h#kQvn @ls pYwQs~}`pny kQrWmt nQymQwyQ. q#nt vQsEr#v` h#r a#wQ @k`LB mh ngr sx`@v| ktyEwO lbn @n`v#m|br~ 1 vnq` sQt kYQy`w~mk kQrWmt h#kQvn @ls g#st| nQ@v|qnyk~ q nQkOw~ kr avsn~.
 
03 August 2011 09:30 am
sQAhly` pEvw~ e~jn~sQy:
wmQl~n`dE @q~Xp`ln pk~; vlt uvmn` @ls XYW lAk`v smg pvwQn sb[w` @vns~ kQrWmtvw~, XYW l`AkQk @qmL jnw`v@g~ pYX~ny nQs` XYW lAk` rjyt blp$m| kQrWmvtvw~ wm rjyt @n`h#kQ bvw~, ym| @hykQn~ @qrt awr r`j& w`n~wYQk sb[w` pUqE vEv@h`w~ ehQ v`sQy l#@bn~@n~ cWnyt bvw~ in~qWy agm#wQ mn~@m`~hn~ sQA mhw` wmQl~n`dE em|.dW.em|.@k~. pk~; n`yk vyQ@k`~t av{`rNy @k`t wQ@bnv`.
 
02 August 2011 09:51 am
sQAhly` pEvw~ e~jn~sQy:
el~.tW.tW.I. @k`tQ wYs~wv`qWn~t e@rhQ m`nE;Wy @m@hyE@m| qW XYW lAk` a`rk~;k aAX vQsQn~ yEq apr`{ kl bv pvsmQn~ bYQw`n& c#nl~ 4 nm| r$pv`hQnW a`ywny vQsQn~ vQtQn~ vQt eLQ qk~vn~nt @yqEnE "sw& @w`rwOr# pqnm| vR@y~" y#yQ kQy`gw~, e@hw~ kQsQqE mRl`XY s[hnk~ @h`~ vQX~vsnWyw~vyk~ @n`m#wQ qr~Xn pt @plt pQLQwOrk~ vX@yn~ r`j& a`rk~;k am`w&AXy vQsQn~ m`nE;Wy @m@hyE@m| sw& @w`rwOr# shQw vWdQ@y`~vk~ nQr~m`Ny kr wQ@bnv`.
 
01 August 2011 09:55 am
sQAhly` pEvw~ e~jn~sQy:
el~.tW.tW.I. @k`tQ sAvQ{`ny pr`jy kQrWmt qQyw~ kl m`nE;Wy @m@hyE@m| kr#NE vQX~@l~;N v`r~w`v aq (1 vnq`) a`rk~;k @l~km| gr# @g`~T`xy r`jpk~; mhw` vQsQn~ @k`LBqW eLQ q#k~vWmt nQymQwyQ.
 
31 July 2011 10:27 pm
sQAhly` pEvw\ e'jn\sQy:
sAc`rk o|s\@t|YlQy`nE kN\d`ym h` sw\k`rk XWY lAk` pQl awr lbn a@g`\s\wO ms 6 sh 8 vn qQnvl p#v#w\vWmt nQymQw pn\qEv`r 20-20 kQYkt| wrM s[h` @v|g pn\qE yvn lsQw\ m`lQAg shx`gQ @n`vnE a#wQ bvt v`r\w` vnv`.
 
29 July 2011 01:53 am
sQAhly` pEvw~ e~jn~sQy:
I@y~ qQn@y~ sjQw~ pQl ekwOv ej`p@y~ n`ykw~vy @vns~ krn~nt yn~@n~ y#yQ mh` h` @h`~vk~ p#wQrQNQ. sjQw~ @pY~mq`s mhw` m`{& @vw vQ@X~; pYk`Xyk~ kQrWmt nQymQw bv q smhr m`{& v`r~w` k@l~ y. @r`~sQ @s~n`n`yk, wlw` awO@k`~r`l, imQwQy`s~ b`kQr~ m`kr~ a#wOU sjQw~ pQ@l~ s`m`jQkyQn~ vQsQn~ s`kc|C` pvw~vmQn~ sQtQn bvq, ovEn~@g~ il~lWmk~ mw pk~;@y~ n`ykw~vy b`r g#nWmt ej`p@y~ nQ@y`~j& n`yk kr$ jysRrQy mhw` ekM vR bvt q a`rAcQ p#wQr yn~nt vQy.
 
28 July 2011 11:02 am
sQAhly` pEvw~ e~jn~sQy:
mv|bQm ek~@s~sw~ kQrW@m| uwOm| kr~wv&@y~ qW pRr~N k`lWnv a`b`{Qw ww~vyt pw~vR rNvQr#vn~ u@qs` anEr`{pEr@y~ iqQvEnE "axQmAsl" sEv shn m{&s~}`ny psEgQy q` jn`{QpwQ mhQn~q r`jpk~; mhw` awQn~ vQv^w @kr#N`.
 
27 July 2011 02:55 pm
sQAhly` pEvw~ e~jn~sQy:
vQsQwOr# @k`rl~pr s[h` pYsQq~{ XYW lAk`@v| hQk~kdEv @vrL wWry a`XYQw kl`py pY@q~Xy vQ@X~; sAc`rk a`rk~;N kl`pyk~ bvt pw~ kQrWmt pQyvr gn~n` bv a`r~}Qk sAvr~{n nQ@y`~j& a#mwQ gr# lk~;~mn~ y`p` a@b|vr~{n mhw` pvsyQ.
 
25 July 2011 09:28 am
sQAhly` pEvw~ e~jn~sQy:
"srsvQ sQsEn~ @vnE@vn~ n`ykw~v pEhENEv" srsvQ vrm| l#bR sQsEn~ @vnE@vn~ a{&`pn am`w&AXy vQsQn~ aUwQn~m h[En~v` qEn~ pEhENE v#dsthnk~ vn awr, vr~wm`n sm`j@y~ @b`@h`~ kw`bht, vQ@v|cnyt lk~vEnE m`w^k`vk~. @m| s[h` a#wQ vR pk~;, vQpk~; mwv`q @b`@h`myk~ m{&@y~ v#dsthn kYQy`vt n#AvEnE awr @m| vnvQt @mm n`ykw~v sh @p_r#; vr~{n pEhENE v#dsth@n~ aqQyr @qkk~ nQmyQ.
 
17 July 2011 10:32 pm
sQAhly` pEvw~ e~jn~sQy:
j`w&n~wr wr#N vr~;yt smg`mWv, XYW l`AkWy wr#N wr#NyQn~@g~ n`ykw~v h#kQy`vn~ nQv#rqQv h` gON`w~mkv vr~{ny kQrWm armENE @k`t@gn XYW lAk` @y`vEn~ p`r~lQ@m|n~wOv psEgQy 16 vnq` pY}m vrt rFs~vQNQ.
 
- vQqElQbl a#mwQ shwQk @vyQ
13 July 2011 08:14 am
sQAhly` pEvw~ e~jn~sQy:
"nQrQw qQg @m`~sm| vr~;`v avX& wrm| @n`l#bWm, pEw~wlm h` @krvlpQtQy bl`g`r vlQn~ a@p~k~;Qw prQqQ vQqElQy nQpqvWmt @n`h#kQ vWm @mn~m vg` ktyEwO vlt s#lkQy yEwO vX@yn~ jly nQkOw~ kQrWmt sQqEvWmw~ nQs` vQqElQbl pq~{wQ@y~ vr~wm`n ar~bEqk`rW ww~vy a#wQ vEn`. nmEw~ q#n~ pEw~wlm lk~ vQjy bl`g`ry s~}`vrv vQqElQy jnny krnv`. e~ nQs` iqQrQ@y~ qW kQsQqE vQqElQy kp~p`qEvk~ a#wQ vn~@n~ n#h#." y#yQ vQqElQbl h` blXk~wQ a#mwQ p`TlW cm|pQk rNvk mhw` shwQk vnv`.
 
- apk~;p`wW vQmsWmk~..
11 July 2011 01:47 am
sW I ktEv`vl@g~, sQAhly` pEvw~ e~jn~sQy:
@gvW gQy vsrk pmN k`ly nm| vr~wm`n rjyt ewrm| gON q`yk vR bvk~ @n`@p@n~. k`@ln~ k`@lt is~mwO vn pYX~N sh axQ@y`~g ynE bl@y~ sQtQn o|n$m rjykt mEhEN qWmt sQqE vn~nk~ vn awr e~v`t mEhEN qW@m| qW em rjy ktyEwO krn a`k`ry ynE, rjy @k@rhQ jnw`v@g~ p#h#qWm adE @h`~ v#dQ krlW@m| nQyw s`{kyk~ bvt pw~ @v|.
 
- kOm`r~ sAgk~k`r
07 July 2011 03:58 am
sQAhly` pEvw~ e~jn~sQy:
"ap r@t| kYQkt| kYWd`v hqvwQn~m v#l[ @gn a#w~@w~ s`m`n& kYQkt| @l`~lQy` yQ. XYW lAk`v wOl kYQkt| kYWd`vt hQmQ w#n nQr~m`Ny k@l~ kYQkt| prQp`lnyvw~, kYWdkyQn~vw~ @n`@vyQ. kYQkt| @l`~lQy` yQ. eb#vQn~ vr~wm`n@y~ kYQkt| prQp`lnyt @q~Xp`lny avwWr~N vW@mn~ a#wQvW a#wQ ahQwkr blp$m| pQLQb[v qQgQn~ qQgtm kYQkt| @l`~lQy` wOl a#wQvn klkQrWm nQs` XYW lAk`v wOl kYQkt| kYWd`v sm|pRr~N@yn~m bQ[ v#tWmt id wQ@bnv`.." ln~dn@y~ @l`~d|s~ pQtQ@y~ em|.sW.sW. a`r`{Qw kYQkt| @q~Xny pvw~vmQn~ @m| aqhs~ pl k@l~ hQtpE kYQkt| n`yk kOm`r~ sAgk~k`ryQ.
 
- avm g`s~wOv r#. hwyQ
01 July 2011 09:29 am
sQAhly` pEvw~ e~jn~sQy:
j`wQk gmn`gmn @k`mQ;n~ sx`@v| nQr~@q~X mw sQqE kl pEq~glQk sh lAgm bs~ g`s~wO sA@X`~{ny aq (jRlQ 1 vnq`) sQt kYQy`w~mkyQ. e~ anEv @m@wk~ avm bs~ g`s~wOv vR r#.6 r#.7 qk~v` ihl @g`s~ wQ@b|.
 
- nQ. a#mwQ a@b|vr~{n pvsyQ
30 June 2011 05:48 pm
sQAhly` pEvw~ e~jn~sQy:
vsr 2016 qW sAc`rkyQn~ lk~; 25k~ @mrtt @gn~v` g#nW@m| rj@y~ ilk~ky @vw yn gm@n~ qW sAc`rk v&`p`ry pYvr~{ny ynE @q~XWy sAs~k^wQk aAg qQyENE kQrWm vQn` yE@r`~pWy sAs~k^wQy jnpYQy krvWm @n`vn bv a`r~}Qk sAvr~{n nQ@y`~j& am`w& lk~;~mn~ y`p` a@b|vr~{n mhw` pvsnv`.
 
- a#mwQ lk~;~mn~ y`p` kQyyQ
29 June 2011 02:38 pm
sQAhly` pEvw~ e~jn~sQy:
rjy vQsQn~ vQ@qs~ a`@y`~jkyQn~t @k`LB ngry wOl idm| lb`qW@m| qW aq`l nWwQ rWwQ vlt anEkSlv sh mn` vQnQvQq x`vykQn~ yEwOv ktyEwO kr a#wQ bvw~, rjy vQsQn~ kQsQqE ayErkQn~ rj@y~ @q~pl @p_q~glWkrNy kQrWmt @n`@pL@Bn bvw~ a`r~}Qk sAvr~{n nQ@y`~j& am`w& lk~;~mn~ y`p` a@b|vr~{n mhw` pvsnv`.
 


SINHALAYA POLL
What's The Best TV Channel In Sri Lanka? (Your Favourite)
ITN
Rupavahini
Sirasa TV
Swarnavahini
Derana
TV Lanka
TNL
Max TV


View results
Version 2.03

a@nkOw\ sQrs\wl
 • c#nl~ 4 kw`@v| mRly kOmk~ q?
 • "a`snQk~" vQ; g#n vQq~vw~ mw @n`slk` am@n`~Z a#m#w~wn~t pYk`X nQkOw~ krn~nt a#wQ hqQsQy g#nyQ..
 • olEvQl~ vr`@y~ iqQkQrWm| @m| vsr ag qW avsn~...
 • "gM aq~qr" gWw@y~ s#b$ pq rcky` nQml~ @mn~dQs~ q ? (nQr~m`N mA@k`l~lyk~ pQLQb[v @hLQqrv|vk~ )
 • vQjygYhN@y~ mh` s#mr#m aq @k`LB qW...
 • mQn~psE alQy` "vl~" n#h#!
 • an~w@r~ n`ykw~v pEhENEv ep` kQyyQ !
 • "@l@k`~ s`m`n&`{Qk`rW @g~ v#d whnm| k@l~ ay}` mRl& gnE@qnE nQs`, ohEv yLQ ps~s` @q`@rn~ lA.vQ.m. t gw~@w~ lA.vQ.m. s`m`n&`{Qk`rWvrQy"
 • axQm`nvw~ vQjygYhN@y~ pEnr`vr~jny .....
 • ap~pm`@q~n sm|p`@q~n....
 • 2600 v#nQ sm|bEq~{w~v jyn~wQ vsr pYk`Xyt pw~ @k@r~
 • "qr#s~m`n~ v`r~w`v pQLQ@gn XYW lAk`v sm|bn~{v j`w&n~wr prWk~;Nyk~ anvX&yQ"- yE@r`~p` p`r~lQ@m|n~wOv
 • XYW lAk`vt k`n~w` agvQnQsEr#vrQyk~..
 • kn~qk~ vQLQ l` mW p#t@vkO v#qWm @hvw~ a#mrQk`nEvn~@g~ bQn~ l`dn~ @m@hyEm.!
 • bQn~ l`dn~@g~ "dQjQtl~ " G`wn@y~ s#kkr# "@f`@t`~ @;`p~" q ?
 • "XYW lAk`v wrM p`v`qEn~n` ! - h;`n~
 • @mq` m#yQ qQny j`w&n~wr wYs~wv`qyt e@rhQv !
 • @p`lQs~ pt|tmk~ a#wQ idm| @v@Ln~q`@gn~ rt v@t|t @p`lE !
 • vQlQym| - @k\t| r`jkWy mAgl&yt @b`\@g`d sWlvQml hQmQyn\tw\ vQ@X\; a`r`{n`
 • @l`~k "@l`k~kn~" axQbv` jnpwQ mhQn~q @l`v blvw~m pEq~glyQn~ qs@qn` aw@r~...!
 • e~ asQrQmw~ u@Ll .....
 • g@Mn~ mR@qn~, e@wr @m@wr apQ h#@m`~tm v`sn`vn~w aUw~ avEr#q~qkt sQAhly`@gn~ a`sQrQ ...!
 • XYW lAk`vt nv sm|mw @v|l`vk~
 • nv kYQkt| @w~rWm| kmQtEv pw~ @k@r~
 • uwO@r~ bQm|@b`~m|b ivw~ kQrW@m| ktyEwO s[h` o|s~t|‍@r~lQy`@v| sh`y
 • a@pY~l~ 15 vQ@X~; rj@y~ sh b#AkO nQv`dE qQnyk~
 • XYW lAk`v avsn~ wrMyt !
 • 2011 kYQkt| @l`~k kOsl`ny: XYW lAk`v avsn~ pRr~v vtyt sEqEsEkm| lbyQ !
 • "lk~ vQjy" bl`g`ryw~ j`wQk sAvr~{nyt ek~@vyQ
 • "avEr#q~qk~ vhl` wQyl` hrQ sbrgmEv srsvQy nWw&`nEkSl krnv`, nvk vqyt sm|bn~{ sQsEn~t kQsQm sm`vk~ n#h#"
 • 2011 kYQkt| @l`~k kOsl`ny : ar~{ avsn~ pRr~v vty a#r@B|
 • pY`@q~XWy sx` m#wQvrN@y~ jy e.j.nQ.s. t
 • lA.vQ.m. 5S sAkl~pyt smg`mWv w`yQkQ akQ@m`@t`~ sm|m`n vlQn~ pQqEm| lbyQ
 • a.@p`.s. s`m`n& @pL vQx`g pYwQPl aq nQkOw~ @k@r~
 • Cn~q gNnyt @y`q` gn~n` p`s#l~ aq sQt vs` w#@b|
 • "pEr` qXkykt psEv lA.vQ.m. k`tvw~ Ny n#wQ a`ywnyk~ bvt pw~vEn`."
 • lQbQy`nE n&`y @mrtt a`@q~X kQrW@m| as`r~}k v$ym k` s[h` q?
 • kfWr~ y`n` @qkk~ gm|ph qW anwOrk !
 • gOvn~ hmEq`@v| 60vn sAvw~sr s#mr#m
 • nv gOvn~ hmEq` m`{& pYk`Xk a#n~d^^ vQ@j~sRrQy
 • nv gOvn~ hmEq`pwQ hr~; a@b|vQkYm
 • lQbQy`@v| sQtQn XYW l`AkQkyQn~ n#vw @gn~v` g#nWmt pQyvr
 • XYW lAk`@v| pY}m ak~;Q b#AkOv s~}`pny @k@r~
 • nWwQ vQ@r`~{W avQ lM wb` g#nW@m| vrqt a#p n#h#
 • kOmn v@n`~q&`ny rFm|s` @ww~ bQmk~ @ls nm| @k@r~
 • pL`w~ p`ln a`ywn 60k Cn~q vQmsWm kl~ w#@b|
 • 2011 kYQkt| kOsl`ny: XYW lAk`vt jygY`hW a`rm|xyk~
 • @l`~k kOsl`n uNEsEm aw@r~, anEn~@g~ a#s~vl @p`l~ @k[Q @h`yn a#@mrQk`v !
 • vQX~v vQq&`lvl p`lny XQ;&yn~ awt @n`v prQp`lny ytwt pw~ krnv`
 • "vQjy" nm| ohE aq sQtQy` nm|?
 • 2011 sQt uss~@pL s`m`n& iAgYWsQ pYX~n pwYyt @pnW sQtWm anQv`r~yyQ
 • ay}` vQqElQ prQhrNy pQLQb[v vQqElQbl mN~dly q#dQ vQmsQl~@ln~..
 • sEq\q`@gn\ nQqhs\ vW aqt avEr#qE 63 yQ..
 • "vQqElQ s#pyEm aKN~d sh gON`w~mk vWmt jnw` sh`y aw&`vX&yQ"
 • "XYW lAk`v wOl "jnv`r~gQk pYX~nyk~" wQbEnE bvt ar~} q#k~vWm v#rqQyQ, wYs~wv`qyt @h`[ nrk @x~q n#h#"
 • 2/3 bl@yn~ v&vs~}` sA@X`~{n ivr q ?
 • p`r~lQ@m|n~wOv "v`c`l mdEvk~" @n`vQy yEwOy
 • "wYs~wv`qy pr`jy kQrWm - XYW lAk`@v| aw~q#kWm|" j`w&n~wr smEUv @k`LB qW - sAvQ{`ny XYW lAk` yEq hmEq`v
 • "XYW lAk`v sm|bn~{@yn~ yEq apr`{ vQmr~Xnyk~ apt avX& n#h#, ugw~ p`dm| sh pYwQsn~{`n @k`mQsmt sh`y qk~vnv`"
 • pYc`rN@y~qW x`N~d mQl q#k~vWm anQv`r~yyQ
 • "rt wOl b`hQr up`{Q whnm pQLQb[ p#wQ@rn pYc`r asw&yQ"
 • @l`~k kOsl`n@y~ qW XYW lAk`v wrMvqQn~@n~ "e~" k`N~d@yn~
 • "XYW lAk`@v| a`rk~;`v pQLQb[ in~qQy`v av{`n@yn~" - in~qWy gOvn~ hmEq`pwQ
 • w`w~w`@g~ rs~@n~ v#qEnE pEw` !
 • nv n`vQk hmEq`pwQ rQyr~ aq~mQr`l~ dW.db|. qQs`n`yk
 • mnEsw~ apQ bEr#@v`~ vQy yEwO q ???
 • LM en pL`w~ sx` m#wQvrNyt pL`w~ p`ln a`ywn vQsEr#v` h#rWm aq
 • mEU qQvyQnm a`vrNy krmQn~ jn h` nQv`s sAgNnyk~
 • "aAgm|" sQnm` k^wQy - @hL@y~ aAgm| kl`v g@v|XNyk...
 • a`N~dEvt k^wgON s#lkS jnw`vt pYwQ upk`r krn~nt k`ly p#mQN a#w..
 • 2011 sAc`rk vsr @ls nm| @k@r~
 • @k`LB, gm|ph, hm|bn~@w`t qQs~wYQk~k vl s#mt vQqElQy
 • vQkQlWk~s~ hmE@v| @q~XWy m`{&krN@y~ sh rj@y~ h#sQrWm..
 • rH v#tEnE v@L~m qv`@lw~ v#tQy yEwO q ?
 • XYW lAk` hmEq`vn~ kl "pQLQgw h#kQ" yEq apr`{ sh el~.tW.tW.I.y kl "pQLQgw @n`h#kQ" yEq apr`{..!
 • vQkQlWk~s~ sh XYW lAk`v (p#tYW;Qy` e~. bE@tnQs~ ) -2
 • vQkQlWk~s~ sh XYW lAk`v (qmQL pYj`@v| aqhs )
 • vQkQlWk~s~ sh XYW lAk`v (em|.@k~. sQv`jQlQAgm|)
 • a@p~ j`wQk gWy @k@lsn~@n`~ kvEr#n~q ?
 • vQkQlWk~s~ sh XYW lAk`v (a`r~. sm|bn~qn~ )
 •  

  keep in touch with us via
  The Official Facebook Group Of SINHALAYA News Agency The Official Twitter Page Of SINHALAYA News Agency The Official YouTube Channel Of SINHALAYA News Agency


      On SINHALAYA WORLDWIDE®

  About Us    |   Why Our Prices Low?   |   Learn cPanel    |    24/7 Visitor Support On Our Hotline   +94 777 71 11 81
  Sinhalaya VEH Web HostingSinhalaya VEH Web HostingSinhalaya VEH Web HostingSinhalaya VEH Web HostingSinhalaya VEH Web Hosting

  | Link To Us | Contact Us | Privacy Policy | What's New | Terms Of Use |
  All Rights Reserved & © Copyright By (2001-2007) SINHALAYA WORLDWIDE®

  lanka,
  news, chat, sri, sinhala, friend, puvath, fonts, mithuru, yaalu, chandrika,
  ranil, mahinda, president, ltte, epdp, eros, tna, hela, urumaya, colombo,
  sinhalachat, lankanchat, lankanfriend, lankachat, lankafriend, card, greeting,
  radio, sinhalayachat, sinhalayaradio, sinhalayanews, local, weather, security,
  defence, article, srilankanchat, online, commerce, web, hosting, cheap, free,
  topsites, forum, library, ceylon, tea, terrorist, tigers, sl, army, navy, slaf,
  air, force, slmm, jvp, slfp, jhu, weerawansa, wimal, somawansha,  media,
  internet