​ඉස්ලාම් ආගමට ප්‍රමුඛස්ථානය. බුදු දහමට ඇති ප්‍රමුඛස්ථානය රජය නවතයි.

උතුරේ සාම කුළුණෙහි පිළිවෙලින්, ඉස්ලාම්, හින්දු සහ අවසානයට ධර්ම චක්‍රය ද දක්වා ඇති අයුරු..

උතුරු දකුණු “සංහිඳියාව” වෙනුවෙන් ජනාධිපති මෛත‍්‍රීපාල සිරිසේන විසින් රාජ්‍ය අනුග්‍රහය සහිතව මෙහෙයවනු ලබන විශේෂ වැඩසටහන් පෙළ යටතේ එක් පියවරක් වශයෙන් උතුරේ සාම කුළුණක් ඉදි කර තිබේ.

එම සාම කුළුණේ ඉහළින්ම ඉස්ලාම් ආගමේ සංකේතය ඇති අතර ධර්ම චක්‍රය පහතට ඇද දමා තිබේ. එනමුත් ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 9 වන කොටසේ දැක්වෙන්නේ බුදු දහමට රජය ප්‍රමුඛස්ථානය ලබා දෙන බවයි.

9. The Republic of Sri Lanka shall give to Buddhism the foremost place and accordingly it shall be the duty of the State to protect and foster the Buddha Sasana, while assuring to all religions the rights granted by Articles 10 and 14(1)(e).

ඒ අනුව මෛත්‍රීපාල සිරිසේන ජනපතිවරයා විසින් ශ්‍රී ලංකා ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවද උල්ලංඝනය කරමින් බුදු දහම පහතට ඇද දමා ඇත. ඉදිරියේදී සම්මත කරන්නට යන ව්‍යවස්ථාවෙන් බුදු දහමට අත්වන ඉරණම මෙමගින් පැහැදිළි වේ.

@SinhalaBuddhist (fb)

Shortlink:

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *