2017 සම්පූර්ණ අයවැය කතාව

Budget 20172017 වසරේ විසර්ජන පනත් කෙටුම්පතේ දෙවැනි වර කියවීම ඊයේ (10) පාර්ලිමේන්තුවේ දී මුදල් අමාත්‍ය රවී කරුණානායක මහතා විසින් ඉදිරිපත් කරන ලදී. පහත සඳහන් වනුයේ එම සම්පූර්ණ කතාව යි.

2017 සම්පූර්ණ අයවැය කතාව

විසර්ජන පනත් කෙටුම්පත 2017 දෙවැනි වර කියවීමේ විවාදය හෙට සිට ආරම්භ වීමට නියමිත ය.

– සිංහලයා පුවත්

Shortlink:

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *