බෞද්ධ කොඩිය මෙසේ ඔසවමු!

buddhistflag
බෞද්ධ කොඩිය යනු බෞද්ධයාගේ එක් වැදගත් සංකේතයකි. ශ්‍රි ලංකාවේ නිර්මාණය කරන ලද බෞද්ධ කොඩිය බෞද්ධ ප්‍රජාවගේ කොඩිය ලෙස 1950 වසරේ කොළඹ දී පවත්වන ලද ලෝක බෞද්ධ සංගමයේ ආරම්භක රැස්වීමේදී අනුමත කර ඇත.
එසේ වුවද බෞද්ධ කොඩිය ඔසවන නිවැරදි ආකාරය පිළිබඳව මහජනතාවගේ දැනුම අඩු බව දක්නට ලැබෙන සුලභ කරුණකි.

බෞද්ධ කොඩිය ඔසවන නියමි ආකාරය වන්නේ වර්ණ 05 ක් සහිත තීරුවේ නිල් වර්ණය ඉහළට සිටින සේ කොඩිය එසවීම බව ශ්‍රි ලංකා ප්‍රමිති ආයතන පවසයි.

 

Shortlink:

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *