2017 සිට මැද පෙරදිග ලාංකික ශ්‍රමිකයින්ගේ අවම වැටුප ඉහළ නැංවේ..

2017 සිට මැද පෙරදිග ලාංකික ශ්‍රමිකයින්ගේ අවම වැටුප ඉහළ නැංවේ..මැද පෙරදිග සේවය කරන ශ්‍රී ලාංකික ශ්‍රමිකයින් සඳහා වන අවම වැටුප ඇ.ඩොලර් 300 දක්වා වැඩි කිරීමට කටයුතු කිරීමට යෝජනා කරන බව මුදල් අමාතංශයට සම්බන්ධ ආරංචි මාර්ග සඳහන් කරයි.

මහ බැංකුව විසින් නිතිපතා මුදල් අච්චු ගැසීමෙන් රුපියල සීඝ්‍රයෙන් අවප්‍රමාණය වීම නිසා ඉහළ යන ජීවන වියදම හේතුවෙන් අඩු ආදයම්ලාභී ජනතාව වැඩි වශයෙන් විදේශ කරා යොමු වන අතර ඔවුන් මාර්ගයෙන් වැඩිම ආදායම් ලබන්නෝ විදේශ රැකියා නියෝජිතායතන වේ.

– සිංහලයා පුවත්

Shortlink:

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *