විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රවේශයට අයදුම්පත් අද සිට කැඳවයි

2011/12 අධ්‍යයන වර්ෂය සඳහා විශ්වවිද්‍යාලවලට ඇතුළත් වීම සඳහා අයදුම්පත් කැඳවීම අද (29) සිට ආරම්භ වේ.

පසු ගිය වසරේ පැවති අධ්‍යාපන පොදු සහතිකපත්‍ර උසස් පෙළ විභාගයෙන් නියමිත සුදුසුකම් සපුරා ඇති අපේක්ෂකයින් ඒ සඳහා සුදුසුකම් ලබන අතර අයදුම්පත්‍ර භාර ගැනීම ලබන පෙබරවාරි 21වැනිදා අවසන් වේ.

ඇතුළත් වීම සඳහා අදාළ අයදුම්පත සහිත ‘ශ්‍රී ලංකාවේ විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රථම උපාධි පාඨමාලා සඳහා ප්‍රවේශය – අධ්‍යයන වර්ෂය 2011/2012’ නමැති අත් පොත විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාවෙන් හෝ බලයලත් පොත් අලෙවි නියෝජිතයින්ගෙන් ලබාගත හැකිය. එහි මිල රුපියල් 300කි. අයදුම්පත් ලියාපදිංචි තැපෑලෙන් පමණක් විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාවට යොමු කළ යුතුය. 

 

– සිංහලයා පුවත්

 

 

Shortlink:

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *