කටාර් රාජ්‍ය සමඟ ආර්ථික හා සංස්කෘතික සහයෝගීතා….

ශ්‍රී ලංකා රජය හා කටාර් රාජ්‍ය අතර ආර්ථික හා සංස්කෘතික මෙන් ම ද්විපාර්ශ්වික සම්බන්ධතා සහ සහයෝගීතාව ශක්තිමත් කිරීම සඳහා ඉහළ පෙළේ ඒකාබද්ධ කමිටුවක් ස්ථාපනය කිරීමට අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය ලැබී ඇත.

නොබෝ දිනකින් කටාර් රාජ්‍යයේ අග්‍රාමාත්‍යවරයා එරට ආයෝජකයින් පිරිසක් ද සමග මෙරට සංචාරය කිරීමට නියමිත අතර එම සංචාරය තුළ දී ආර්ථික​, වාණිජ, සංස්කෘතික විද්‍යාත්මක මෙන් ම සංචාරක කටයුතු සඳහා අවබෝධතා ගිවිසුම් අත්සන් තැබීමට නියමිත ය.

 

– සිංහලයා පුවත්

Shortlink:

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *