මනාප පොරයට තිත ?

මෙතෙක් මනාප ක්‍රමයට පවත්වාගෙන ආ ඡන්ද ක්‍රමය අවසන් ව, කොට්ඨාශ සහ මනාප ක්‍රමය මිශ්‍රකොට පළාත් පාලන මැතිවරණ පැවැත්වීමට අදාල පනත පාර්ලිමේන්තුව මගින් සම්මත කොට ක්‍රියාත්මක කිරීමට රජය සැරසෙන බව වාර්තා වනවා.

අදාල පනත පාර්ලිමේන්තුව තුල දෙවන වර කියවීමත් අවසන්ව ඇති අතර එය සම්මත කර ගැනීමේ ඡන්ද විමසීම පමණක් සිදුකිරීමට ඇති බව සඳහන්.

 

– සිංහලයා පුවත්

 

Shortlink:

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *