ලංවිම අලාභයෙන් ලාභයට ලංවෙයි..

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය විසින් සැප්තැම්බර් මාසයේ දී කල වැටලීම් වලින් පමණක් රුපියල් ලක්ෂ තුන් සියයකට අධික මුදලක් උපයාගෙන ඇති බව ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය නිවේදනය කරයි.

ලංවිම හදිසි වැටලීම් අංශ නිලධාරීන් විසින් පසුගිය සැප්තැම්බර් මස සිදුකළ වැටලීම් තුළින් උපයාගත් රු.30,783,045.98 (රු.මිලියන 30.78) ක මුදලින් රු.3,215,000.00 (මිලියන 3.21) ක් උසාවි දඩ වශයෙන් ද, රු.27,568,045.98 (මිලියන 27.56) විදුලිබල මණ්ඩලයේ අලාභය ලෙස ද ගණන් බලා ඇත. මෙම ආදායම, ජූලි සහ අගෝස්තු යන මාසයන්හි ඉපයූ වාර්තාගත ආදායම ඉක්මවා ගිය වාර්තාගත ආදායමකි. ලංවිම විශේෂ විමර්ශන ඒකකය මගින් පසුගිය ජූලි මස අම්පාර, කල්මුනේ ප්‍ර දේශයන්හි සිදුකළ වැටලීම් මගින් රු. කෝටි දෙකහමාරකට ආසන්න ආදායමක් උපයාගෙන ඇති අතර අගෝස්තු මස සිදුකළ වැටලීම් මගින් රු. රු. කෝටි 3කට ආසන්න ආදායමක් උපයාගෙන තිබිණි.

ඒ අනුව මීටර් වෙනස් කිරීම්, කොකු භාවිතා කර විදුලිය ලබාගැනීම් වැනි අයථා විදුලි පරිහරණයන් පිළිබඳ සිද්ධීන් 338ක් වාර්තා වී ඇති අතර ඒ අතරින් සිද්ධීන් 318ක් වංචා සහගත ලෙස මීටර් සැකසීම තුළින් විදුලිය ලබාගැනීම් වේ. ඉතිරි සිද්ධීන් 20ක් කොකු යොදා අයථා ලෙස විදුලිය ලබාගැනීම් ලෙස හදුනාගෙන තිබේ.

මෙලෙස විදුලි මීටර් වංචනික ලෙස සකස් කිරීම්, කොකු භාවිතා කර විදුලිය ලබාගැනීම් වැනි ක්‍රියාවන් හේතු වෙන් ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයට විශාල මූල්‍ය අලාභයක් සි දුවන බව අවධාරණය කරන විදුලිබල අමාත්‍යාංශය, එවන් ක්‍රියාවන් වලට සම්බන්ධ වංචනිකයන් ව නීතියේ රැහැනට හසුකර දීමට සහයෝගය දක්වන ලෙසත් මහජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටියි. යම් වංචාකාරී ක්‍රියාවක් සිදුවන්නේ නම් ඒ පිළිබඳව දුරකතන අංක 2422259 ඔස්සේ ලං.වි.ම. විමර්ශන අංශය දැනුවත් කරන ලෙසත් අමාත්‍යාංශය වැඩිදුරටත් මහජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටියි.

– සිංහලයා පුවත්

Shortlink:

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *