පුංචි ඡන්දය: එජාපය කොළඹ රැකගනියි – මහනුවර සන්ධානයට- කල්මුණේ මුස්ලිම් කොන්ග්‍රසයට

පළාත් පාලන ආයතන 23ක් සඳහා ඊයේ පැවැත්වුනු මැතිවරණයෙන් පළාත් පාලන ආයතන 21ක බලය ලබාගනිමින් එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය ජයග්‍රහණය කොට ඇත. සන්ධානය ලබා ඇති ඡන්ද ප්‍රතිශතය සියයට 56.24කි. සියයට  31.68ක ඡන්ද ප්‍රතිශතයක් ලැබූ එක්සත් ජාතික පක්ෂය විසින් කොළඹ මහනගර සභාවේ බලය තවදුරටත් රැකගැනීමට සමත් වුවත් මහනුවර මහ නගර සභාවේ බලය ඔවුන්ගෙන් ගිලිහීම විශේෂත්වයකි.

මීට අමතරව කල්මුණේ මහ නගර සභාවේ බලය ශ්‍රී ලංකා මුස්ලිම් කොන්ග්‍රසය ලබාගෙන ඇත.

 

– සිංහලයා පුවත්

 

 

Shortlink:

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *