විශ්වය විස්මිත කළ විජයග්‍රහණයට උරදුන් අපේ ම දූ පුතුන්….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ත්‍රස්ත උවදුරු නසන අයුරත්, උතුම් මනු දම් රකින අයුරත්

බටහිර සුද්දාට මෙන්ම මෙරට කළු සුද්දාට ද එකසේ වටහා දුන්නේ නුඹයි….

 

 සම්පූර්ණ පුවතට යොමුවන්න….

 

 

Shortlink:

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *