ඇත්තටම ශ්‍රී ලංකාව ගැන බෑන් කී මූන් ට ඇති අමාරුව මොකක්ද ?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ඇත්තටම ශ්‍රී ලංකාව ගැන බෑන් කී මූන් ට ඇති අමාරුව මොකක්ද ?

 

සම්පූර්ණ පුවතට යොමුවන්න…..

 

Shortlink:

Share This Post

2 Responses to ඇත්තටම ශ්‍රී ලංකාව ගැන බෑන් කී මූන් ට ඇති අමාරුව මොකක්ද ?

  1. බැන් කින් මුංගේ කියාකරන්නේ කාගේ කොන්ත්‍රත්තුචක් ද යන්න ගර්‍මෙ මිනිහාත් හොදට දනියි..

  2. Moon is not like natural moon he is a cunning fellow and do any dirty things to satisfy for USA and Westerners but he is a Asian man

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *