නූතන හස්ති පරිණාමය

 

  ශක්තිමත් විපක්ෂයක ශෝචනීය අවගමනය

 

 සම්පූර්ණ පුවතට යොමුවන්න…..


Shortlink:

Share This Post

One Response to නූතන හස්ති පරිණාමය

  1. I think the NationalBuddhist of facebook should stay away from POLITICS of Sri Lanka.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *