දැයට කිරුල 2009

 

ජාතියේ අභිමානය විදහා පාමින් කොළඹ දී පැවැත්වුනු දැයට කිරුල 2009 ප්‍රදර්ශනය සිංහලයා ඇසින්….

 

 

 

 

 

 


 

 

(සිංහලයා පුවත් ඒජන්සියේ නිෂ්පාදනයකි )

Shortlink:

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *